ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες
Τι παρέχουμε;
Η εταιρία μας αναλαμβάνει να εκτελέσει τις κάτωθι υπηρεσίες:

Διαχείριση Α.Ε.Κ.Κ.
· Μεταφορά και διαχείριση προϊόντων Α.Ε.Κ.Κ.
· Πώληση αδρανών υλικών από διαχείριση Α.Ε.Κ.Κ. (Ε4, 3Α, Σκύρο)

Μίσθωση κινητού σπαστήρα αδρανών υλικών EXTEC δυναμικότητας ως 150 τόνους / ώρα (αναλόγως υλικού και διαστάσεων του)

Χωματουργικές εργασίες όπως:

· Εκσκαφές
· Κατεδαφίσεις
· Επιχωματώσεις - Μπαζώματα
· Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
· Καθαρισμοί
· Αποψιλώσεις οικοπέδων
· Επιχωματώσεις
· Διαστρώσεις
· Βελτιώσεις εδάφους
· Ασφαλτικές εργασίες

Έργα οδοποιίας όπως:
· Διανοίξεις δρόμων
· Εκβραχισμοί με μηχανικά μέσα
· Σπάσιμο βράχων και άλλων πετρωδών υλικών (απευθείας χρήση τους στο ίδιο το έργο)


Σπαστήρας EXTEC
Οδός Διαβατών – Ιωνία, Τ.Θ. 2060
57008, Θεσσαλονίκη
Τηλ.-Fax: +30 2310 782 496
Μαρίνος Τσεβρέμης 6947 267 267
Θωμάς Τσεβρέμης 6947 267 266
Email: apollonaekk@gmail.com

ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
Τι παρέχουμε;
Σπαστήρας, αδρανών, υλικών, Ανακύκλωση, ΑΕΚΚ, Χωματουργικές, εργασίες
powered by: geodi.net