Πρότυπη Ανώνυμη Εταιρεία Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Υλικών Εκσκαφών & Κατεδαφίσεων Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.

Α.Ε.Κ.Κ.

Υπόχρεοι Διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ.

Υπόχρεοι Διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ.

Υποχρεώσεις Διαχειριστών - Εργολάβων

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ1312/Β/24-08-2010), άρθρο 7, οι διαχειριστές των ΑΕΚΚ (εργολάβοι), πριν τη συλλογή και την μεταφορά των ΑΕΚΚ σε εγκαταστάσεις διαχείρισης έχουν τις εξής υποχρεώσεις:
  • Κατά το σχεδιασμό ενός έργου να λαμβάνουν πλήρως υπόψη και να διευκολύνουν την αποξήλωση, την επαναχρησιμοποίηση, την αξιοποίηση και ιδίως την ανακύκλωση των κατασκευαστικών υλικών.
  • Σε συνεργασία με τους προμηθευτές υλικών και των κατασκευαστών των προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις οικοδομικές εργασίες, να περιορίσουν τη χρήση επικίνδυνων ουσιών στα εν λόγω προϊόντα, προκειμένου να προλαμβάνεται η ελευθέρωσή τους στο περιβάλλον, να καθίσταται η ανακύκλωση ευκολότερη και να αποφεύγεται η ανάγκη διάθεσης επικινδύνων αποβλήτων.
  • Σε συνεργασία με τους προμηθευτές υλικών και τους κατασκευαστές των προϊόντων που προορίζονται για οικοδομικές εργασίες, να ενσωματώνουν αυξανόμενη ποσότητα ανακυκλωμένου υλικού στα έργα προκειμένου να αναπτύσσονται οι αγορές για ανακυκλωμένα υλικά.

  • Να συνάπτουν συμφωνία με τους διακινητές των προϊόντων που χρησιμοποιούνται σε δομικές κατασκευές για επιστροφή των πλεοναζόντων υλικών που δεν χρησιμοποιήθηκαν στο έργο πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών.

ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
Οδός Διαβατών – Ιωνία, Τ.Θ. 1010
57008, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο, Fax
Μαρίνος Τσεβρέμης
Θωμάς Τσεβρέμης
+30 2310 782 496
+30 6947 267 267
+30 6947 267 266

Email: apollonaekk@gmail.com
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
Υποχρεώσεις Διαχειριστών - Εργολάβων
Υποχρεώσεις, Διαχειριστών, Υποχρεώσεις, Εργολάβων, Υπόχρεοι, Διαχείρισης, ΑΕΚΚ, Κατεδάφιση, αποξήλωση, επαναχρησιμοποίηση, αξιοποίηση, ανακύκλωση, κατεδαφίσεις, κτιρίων, χαμηλό, κόστος, διαχείρισης
Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων
design: A.T.
with geodi engine
scroll up
gallery ❰   ❱