Πρότυπη Ανώνυμη Εταιρεία Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Υλικών Εκσκαφών & Κατεδαφίσεων Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
Διαχείριση Αδρανών Υλικών ΑΕΚΚ, Θραυστήρας Πέτρας. ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.

Η εταιρεία

Εταιρεία

Εταιρεία

Προφίλ Εταιρείας

Η Πρότυπη Ανώνυμη Εταιρεία Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Υλικών Εκσκαφών και Κατεδαφίσεων με διακριτικό τίτλο «ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.» ιδρύθηκε το 2004.


Η προηγούμενη πολυετή εμπειρία των στελεχών της στη δραστηριότητα των χωματουργικών εργασιών και η συνεχής αναζήτηση νέων προοπτικών εκμετάλλευσης των παραγόμενων αποβλήτων από τις συγκεκριμένες εργασίες, είχε ως επακόλουθο να αποτελεί την πρώτη εταιρεία στον τομέα της διαχείρισης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.) στην Βόρειο Ελλάδα.


Σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/24-08-2010), είναι συμβεβλημένη από το 2011 με το εγκεκριμένο ΣΣΕΔ Ανακύκλωση Αδρανών Βορείου Ελλάδας Α.Ε., με διακριτικό τίτλο «ΑΝ.Α.Β.Ε. Α.Ε.».

ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
Οδός Διαβατών – Ιωνία, Τ.Θ. 1010
57008, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο, Fax
Μαρίνος Τσεβρέμης
Θωμάς Τσεβρέμης
+30 2310 782 496
+30 6947 267 267
+30 6947 267 266

Email: apollonaekk@gmail.com
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
Προφίλ Εταιρείας
διαχείριση, Αποβλήτων, Εκσκαφές, Κατασκευές, Κατεδαφίσεις
Διαχείριση Αδρανών Υλικών ΑΕΚΚ, Θραυστήρας Πέτρας. ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
design: A.T.
with geodi engine
scroll up
gallery ❰   ❱