Πρότυπη Ανώνυμη Εταιρεία Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Υλικών Εκσκαφών & Κατεδαφίσεων Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
Διαχείριση Αδρανών Υλικών ΑΕΚΚ, Θραυστήρας Πέτρας. ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.

Η εταιρεία

Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

Έκδοση 1 / 01.04.2021

Η πολιτική ποιότητας της «ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.» εκφράζεται με την πλήρη δέσμευση της διοίκησης για τη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της, τόσο για τα παραγόμενα προϊόντα της, όσο και για τις προσφερόμενες προς αυτούς υπηρεσίες. Η Διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί βασικά συστατικά της επιχειρηματικής της ταυτότητας τη συνεχή προσπάθεια για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (πελάτες, προμηθευτές, εργαζόμενοι, πολιτεία, κοινωνία), αναγνωρίζοντας παράλληλα τη συμβολή της δραστηριότητάς της στην ανάπτυξη και ευημερία των τοπικών κοινωνιών.


Οι υπεύθυνοι όλων των τμημάτων της εταιρείας έχουν αναλάβει την υποχρέωση για την απαρέγκλιτη εφαρμογή των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας σε ολόκληρη την περιοχή ευθύνης τους. Κύριο μέλημά τους είναι η ευαισθητοποίηση όλου του προσωπικού σε θέματα ποιότητας και η συνεχής προσπάθεια για τη βελτίωση του υπάρχοντος συστήματος ποιότητας και της αποδοτικότητας της εργασίας τους, μέσω της αποτελεσματικής αξιοποίησης ανθρώπων, μηχανών και υλικών.


Η βασική πολιτική ποιότητας, με γνώμονα την οποία προγραμματίζονται όλες οι ενέργειες της «ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.», τυγχάνει ευρείας δημοσιότητας εντός και εκτός της εταιρίας και συνοψίζεται στα ακόλουθα :


εκπληρώνει τις απαιτήσεις των πελατών της και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την αύξηση της ικανοποίησής τους,


• επιτυγχάνει και διατηρεί την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της στο επίπεδο που υπόσχεται στους πελάτες, χρησιμοποιώντας την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία και τεχνογνωσία για τις οικονομικές δυνατότητες της εταιρείας,


• λαμβάνει μέριμνα για τη συνεχή βελτίωση των προσφερόμενων υλικών και υπηρεσιών,


• παρέχει στο προσωπικό της την απαιτούμενη εκπαίδευση, το κατάλληλο περιβάλλον εργασίας και συνθήκες υγείας και ασφάλειας για την επιτυχή εκτέλεση των εργασιών του,


• λαμβάνει υπόψη της τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών έχοντας επίγνωση της ευθύνης της απέναντι στην κοινωνία,


• παράγει και διανέμει τα προϊόντα της σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δίνεται στην ανθεκτικότητα, τη μακροβιότητα και τη σωστή απόδοση των προϊόντων της,


• ικανοποιεί τις παραγγελίες μέσα στις συμφωνημένες προθεσμίες και πάντα σύμφωνα με τους καθορισθέντες όρους,


• εξασφαλίζει οργανωμένη επιμόρφωση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού της ώστε να αποκτήσει συνείδηση ποιότητας και εξειδίκευση στις εργασίες του,


• συμμορφώνεται με τις νομικές απαιτήσεις.


Η «ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.» τροποποιεί, όποτε κρίνεται αναγκαίο την παρούσα Πολιτική, για να διασφαλίζεται η συνεχής επάρκεια και καταλληλόλητά της.


Ο αντικειμενικός σκοπός της «ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.» είναι η επίτευξη, η διατήρηση και η βελτίωση της εικόνας και της αξιοπιστίας της στην αγορά, προμηθεύοντας προϊόντα σταθερής υψηλής ποιότητας και απόδοσης, μεγάλης αντοχής και μακράς διάρκειας ζωής, σε ανταγωνιστικές τιμές και στηριζόμενα σε αποτελεσματικές υπηρεσίες.


Σε συμφωνία με τα παραπάνω, η εταιρεία εκτελεί όλες τις δραστηριότητές της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας και, επιπρόσθετα, θέτει και ανασκοπεί σε ετήσια βάση σκοπούς και στόχους προκειμένου να διασφαλίσει τη συνεχή βελτίωση σε ότι αφορά τη διαχείριση και τις επιδόσεις στην ποιότητα και την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.


Η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος Αναστασία Τσεβρέμη


ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
Οδός Διαβατών – Ιωνία, Τ.Θ. 1010
57008, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο, Fax
Μαρίνος Τσεβρέμης
Θωμάς Τσεβρέμης
+30 2310 782 496
+30 6947 267 267
+30 6947 267 266

Email: apollonaekk@gmail.com
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
Έκδοση 1 / 01.04.2021

Διαχείριση Αδρανών Υλικών ΑΕΚΚ, Θραυστήρας Πέτρας. ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
design: A.T.
with geodi engine
scroll up
gallery ❰   ❱